О пројекту

Ова база има за циљ да омогући повезивање и сарадњу између образовног и привредног сектора. Уношењем информација од стране представника оба сектора, омогућава се преглед понуде и тражње за одређеним врстама знања, и обезбјеђује повезивање дате понуде и тражње а кроз међусобну сарадњу и едукацију представника образовног и привредног сектора. Дугорочно, овакав приступ омогућава међузависнот образовног кадра и представника привреде у пословном и научном раду што је корисно за развој друштва у цјелини. База је финансирана из средстава НОРБАС Пројекта, а на основу Пројектног уговора потписаног између Универзитета Бања Лука, Иновационог Центра Бања Лука и Норвешког Универтитета за науку и технологију. НОРБАС Пројекта има за сврху изградњу платформе за сарадњу и развој високошколских установа у Босни и Србији (БАС) а у сарадањи са Норвешком (НОР). Сарадња и развој се односе на област истраживачког рада, образовања и сарадње са предузећима. Један од мјерила успјешне имплементације Пројекта јесте и формирање Центра за трансфер технологија (ЦТТ). Основни задаци Центра за трансфер технологија су:
  • Унапређење могућности за ефикасну и ефективну примјену научноистраживачких резултата Универзитета у циљу развоја привреде и друштва,
  • Подстицање трансфера знања између Универзитета и привреде,
  • Подршка пласману нових технологија и иновација,
  • Повезивање релевантних субјеката, успостављање мрежа и колаборације у циљу интензивнијег трансфера технологија,
  • Развијање знања и вјештина у заштити и искоришћавању патената и других облика интелектуалне својине у процесу трансфера технологије,
  • Јачање свјести о интелектуалној својини и увећање капацитета трансфера технологије на Универзитету,
  • Пружање општих информација о интелектуалној својини,
  • Експертиза и подршка у изради технолошких и економских студија изводљивости, као и процјена врједности и укупних потенцијала у коришћењу патената.
Регистровањем у бази и попуњавањем информација, постајете саставни дио базе учесника који ће на одређени начин дати допринос сарадњи између Универзитета и привреде, али исто тако створити могућност за сопствени истраживачки и/или пословни развој. Увид у податке има ИЦБЛ/ЦТТ и без Ваше сагласности или пристанка на одређени вид сарадње, није у могућности да их јавно објављује или користи за намијене које не укључују сарадњу са Универзитетом/привредним предузећем уз Ваш пристанак.

За више информација контактирајте ИЦБЛ на е-маил адресу: dana.koruga@icbl.ba или број телефона: +387 51 340 606