O projektu

Ova baza ima za cilj da omogući povezivanje i saradnju između obrazovnog i privrednog sektora. Unošenjem informacija od strane predstavnika oba sektora, omogućava se pregled ponude i tražnje za određenim vrstama znanja, i obezbjeđuje povezivanje date ponude i tražnje a kroz međusobnu saradnju i edukaciju predstavnika obrazovnog i privrednog sektora. Dugoročno, ovakav pristup omogućava međuzavisnot obrazovnog kadra i predstavnika privrede u poslovnom i naučnom radu što je korisno za razvoj društva u cjelini. Baza je finansirana iz sredstava NORBAS Projekta, a na osnovu Projektnog ugovora potpisanog između Univerziteta Banja Luka, Inovacionog Centra Banja Luka i Norveškog Univertiteta za nauku i tehnologiju. NORBAS Projekta ima za svrhu izgradnju platforme za saradnju i razvoj visokoškolskih ustanova u Bosni i Srbiji (BAS) a u saradanji sa Norveškom (NOR). Saradnja i razvoj se odnose na oblast istraživačkog rada, obrazovanja i saradnje sa preduzećima. Jedan od mjerila uspješne implementacije Projekta jeste i formiranje Centra za transfer tehnologija (CTT). Osnovni zadaci Centra za transfer tehnologija su:
  • Unapređenje mogućnosti za efikasnu i efektivnu primjenu naučnoistraživačkih rezultata Univerziteta u cilju razvoja privrede i društva,
  • Podsticanje transfera znanja između Univerziteta i privrede,
  • Podrška plasmanu novih tehnologija i inovacija,
  • Povezivanje relevantnih subjekata, uspostavljanje mreža i kolaboracije u cilju intenzivnijeg transfera tehnologija,
  • Razvijanje znanja i vještina u zaštiti i iskorišćavanju patenata i drugih oblika intelektualne svojine u procesu transfera tehnologije,
  • Jačanje svjesti o intelektualnoj svojini i uvećanje kapaciteta transfera tehnologije na Univerzitetu,
  • Pružanje opštih informacija o intelektualnoj svojini,
  • Ekspertiza i podrška u izradi tehnoloških i ekonomskih studija izvodljivosti, kao i procjena vrjednosti i ukupnih potencijala u korišćenju patenata.
Registrovanjem u bazi i popunjavanjem informacija, postajete sastavni dio baze učesnika koji će na određeni način dati doprinos saradnji između Univerziteta i privrede, ali isto tako stvoriti mogućnost za sopstveni istraživački i/ili poslovni razvoj. Uvid u podatke ima ICBL/CTT i bez Vaše saglasnosti ili pristanka na određeni vid saradnje, nije u mogućnosti da ih javno objavljuje ili koristi za namijene koje ne uključuju saradnju sa Univerzitetom/privrednim preduzećem uz Vaš pristanak.

Za više informacija kontaktirajte ICBL na e-mail adresu: dana.koruga@icbl.ba ili broj telefona: +387 51 340 606